مرکز آموزش

How to remove a subdomain in Plesk?

 

1. Log in to your Plesk account.

2. In the Sidebar Menu, click on Websites & Domains.

 

3. Under Domain Name, you can see your domain list. Click on the More icon Delete Subdomain.

 

4. A confirmation box will appear. Click Yes to remove your subdomain.

 

 

  • 0 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟